Systém sledování vozidel: efektivita využití

Systému sledování vozidel zlepšuje produktivitu a snižuje provozní náklady v každém podniku, bez ohledu na velikost vozového parku. Nejedná se pouze o jednoduchou instalaci GPS jednotky nebo GPS terminálu GLONASS do vozidla a připojení monitorovacího zařízení. Je také důležité spravovat efektivně vozový park, což systém sledování dopravy umožňuje. V monitorovacím systému lokace.eu jsou k dispozici zprávy, které umožňují správu, efektivní využití dopravy a provádění potřebných rozhodnutí ze strany vedení. Vzhledem k velkému počtu zákazníků poskytuje systém lokace.eu všechny potřebné nástroje ke zvýšení návratnosti investic a výkonnosti podniku obecně. Úspory provozních nákladů, zlepšení kvality dopravních služeb, objemu dopravy a zvýšení bezpečnosti dopravy je dosaženo pomocí sledovacího systému vozidla – to vše šetří náklady firem a zvyšuje ziskovost. Nicméně vždy bude důležitá konkrétní odpověď na otázku: „Kolik mohu ušetřit na realizaci fleet managamentu ve společnosti?“. Níže se pokusíme tuto otázku zodpovědět.

Hlavní výhody monitorovacího systému vozidel:

Hlavní výhody monitorovacího systému vozidel
Systém sledování vozidel: efektivita využití
 • automatizované generování knihy jízd
 • řízení spotřeby paliva (zamezení úniku/krádeží)
 • zamezení krádeží vozidel a „falešných jízd“
 • přepisování ujetých kilometrů
 • sledování odchylek od zadaných tras
 • sledování dodržování omezených rychlostí
 • snížení prostojů vozidel

Snížení spotřeby pohonných hmot a sledování pomocí monitorovacího systému dopravních prostředků nejen šetří náklady na levnějších palivech, ale také náklady spojené s údržbou vozidel. V případě spuštění monitorovacího systému je snížena potřeba údržby, což snižuje náklady na provoz vozového parku. Sledování odchylek od trasy, které mohou výrazně ovlivňovat skutečnou spotřebu paliva a jejich eliminaci. Při důsledné správě těchto parametrů jsou celkové provozní náklady podniku výrazně sníženy. Hlídáním maximální rychlosti a celkově stylu jízdy pomocí lokace.eu pomůžeme dosáhnout snížení spotřeby paliva až o 20%. Existuje mnoho faktorů, které přímo či nepřímo ovlivňují spotřebu paliva. Jedním z hlavních je styl řízení vozidla. Zrychlování, brždění a pohyb při vysoké rychlosti vedou nejen ke zvýšené spotřebě, ale i ke zvýšenému opotřebení pneumatik, mezní zatížení motoru, převodovky a brzdových systémů. Pomocí monitorování rychlosti můžeme dále snížit míru nehodovosti. Monitorovací systém zaznamenává odchylky od stanovených parametrů a my se dle toho můžeme rozhodnout, zda řidič bude potrestán nebo odměněn.

Faktory ke zlepšení kvality dopravy a dopravních služeb:

 • rozumné plánování trasy
 • operační odezva na pracovní i mimořádné situace
 • zvýšená disciplína zaměstnanců

Systém s intuitivním zobrazením pohybu vozidel a statistikami umožňuje efektivně realizovat dopravní trasy a okamžitě reagovat na vznikající dopravní situace. Zaměstnanci, kteří si uvědomují, co vše monitorovací systém dokáže, vykazují lepší pracovní morálku. Výrazně se snižují ztráty způsobené nesprávným používáním vozidla a zároveň se sníží náklady způsobené odchylkami od nejefektivnějších tras, jak již bylo popsáno výše.

Faktory zlepšující bezpečnost dopravy:

Hlavní výhody monitorovacího systému vozidel
Řízení spotřeby paliva (zamezení úniku/krádeží)
 • řízení dopravních a odpočinkových míst vozidla
 • provozní kontrola odchylek od stanovených tras
 • řízení vstupu a výstupu z požadované oblasti
 • sledování stavu vozidel a nákladních systémů připojením dalších snímačů
 • monitorování pracovní doby, včetně nepřetržitého řízení jedním řidičem

Uvědomujeme si, jak důležitá je otázka bezpečnosti. Monitorovací systém umožňuje zvýšení bezpečnosti nejen řidiče, ale i nákladu. Bezpečnost vozidla je závislá především na disciplíně zaměstnanců a dodržování stanovených pravidel přeprav. Požadavky na čerpání paliva na konkrétních čerpacích stanicích a zastávky na noc pouze v chráněných územích jsou povinné pro bezpečnost a musí být důsledně realizovány, což systém monitorování vozidel dokáže kontrolovat.

Namontujte další snímače a monitorovací systém sleduje stav vozidel a nákladu. Například nastavení teplotního čidla do chladiče, kde je možné nastavení upozornění o změně nad nebo pod Vámi požadovanou teplotu, je-li to nutné. To snižuje riziko poškození. lokace.eu umožňují instalovat a používat doplňkové senzory pro všechny systémy ve voze: přesné měření paliva, otevírání nebo zavírání dveří, zavazadlový prostor, otřesy vozidla, kontrola otevírání víka nádrže, regulaci teploty a mnoho dalšího.

Kontrola jízdy a vyhnutí se únavy řidiče mnohokrát snižuje možnost úrazu a tím se snižuje riziko ztráty vozidla, popřípadě zboží. Záměrně nemluvíme o životě a zdraví samotného řidiče, jelikož tyto parametry nelze měřit v penězích.

Účinnost monitorovacího systému vozidla

Hlavní výhody monitorovacího systému vozidel
Zvýšená disciplína zaměstnanců

Po přečtení všech uvedených skutečností můžete postřehnout účinnost využití systému monitorování dopravy. Eliminace ztrát zboží, samotných automobilů, obchodní pověsti, zisku apod. I bez ohledu výše popsaných výhod se vyplatí sledování vozidel jen z pohledu snížení nákladů za spotřebu pohonných hmot. Tato úspora převáží nad náklady na provoz a montáž GPS trackeru na vozidlech. Jak ukazují statistiky uživatelů monitorovacího systému lokace.eu, spotřeba paliva se při kompetentním a pravidelném sledování dopravy snižuje až o 25-30%. Pomocí těchto údajů můžeme určit výhody implementace monitorovacího systému. Zvažte například výpočet v případě dodávky. Statistiky ukazují, že spotřeba paliva se v průměru sníží z 20 na 16 litrů na 100km jízdy. S průměrnou denní ujetou vzdáleností 300km bude za 22 dní řidič schopen ušetřit 264 litrů paliva za měsíc. S cenou, pro příklad, 30 CZK/litr je to cca 7 920 CZK za měsíc, za rok potom ušetřeno 95 040 CZK. Mimo tohoto faktoru existují i jiné faktory, které nám šetří náklady, jak již bylo zmíněno výše.

Pro zavedení monitorovacího systému v podniku na každém voze musíte instalovat zařízení (GPS-tracker). Při současné maloobchodní základní GPS jednotky a poplatků za připojení k monitorovacímu systému lokace.eu se ukazuje, že systém již po jednom měsíci užívání začne generovat příjmy, jelikož jsou vaše vozy lépe provozovány.

Uvědomujeme si, že každá firma má svou jedinečnou specifickou činnost a jsme schopni Vám pomoci dosáhnout maximální efektivity ve správě vozového parku. S přihlédnutím k Vaším obchodním procesům, vlastním softwarovým produktům, dlouholeté zkušenosti v provozu, a k přání našich zákazníků věnujeme maximální pozornost modifikacím softwaru pro sledování dopravního systému lokace.eu, přidáváním nových funkcí do systému, reportů a vizualizace. Vždy je možnost upravit monitorovací systém dle specifika Vašeho podnikání, které povedou k většímu uživatelskému komfortu.

Share on social media

Previous post

Nová verze aplikace

Next post

Verze 3.1.0

Comments are closed.