Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo také „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností lokace.eu s.r.o., IČ: 289 63 211, se sídlem v Praze 4 – Modřanech, ul. Bezová 1658/1, PSČ 147 00, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156243 (dále jen “Poskytovatel”), kdy Zákazník (dále také jako „Uživatel“) přihlášením do aplikace pro GPS sledování vozidel (pod svými přihlašovacími údaji), umístěné na adrese lokace.eu přijímá obsah těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že pochopil jejich obsah, význam a zavazuje se jimi řídit.

I.        Předmět

 • Tyto VOP upravují práva a povinnosti při ochraně osobních údajů a jejich zpracování kdy ve smyslu §4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů je zpracovatelem osobních údajů Poskytovatel.
 • Tyto VOP upravují také podmínky pro přerušení poskytování Služeb

Poskytovatelem Zákazníkovi, podmínky pro obnovení poskytování Služeb

Poskytovatelem Zákazníkovi po přerušení jejich poskytování Poskytovatelem Zákazníkovi

 • Těmito VOP jsou dále upravené další postupy související s plněním služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi.
 • Službami Poskytovatele se rozumí monitorování mobilních objektů, včetně sběru údajů o aktuální poloze a rychlosti monitorovaných objektů, stavu sledovaných vstupů a výstupů a zpracování získaných údajů o monitorovaných mobilních objektech, poskytování oprávnění Poskytovatelem Zákazníkovi nezbytných k řádnému užívání Služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi, zejména oprávnění k užití Software Poskytovatele Zákazníkem, dodávka hardwarové monitorovací jednotky (dále jen “Palubní jednotka“) Poskytovatelem Zákazníkovi, dodávka dalšího příslušenství k Palubní jednotce potřebná k zaznamenávání a odesílání sledovaných dat o mobilních objektech a pronájem SIM karty ke každé Palubní jednotce.

II.        Ochrana a zpracování osobních údajů

 • Pro účely plnění těchto všeobecných podmínek a poskytování služeb zpracovává Poskytovatel následující osobní údaje:
  1. identifikační údaje Uživatele, jméno, (obchodní firma), osobní jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, sídlo, bydliště, korespondenční adresa, elektronická adresa, další formy elektronického spojení, telefon),
  2. identifikační údaje kontaktní osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa),
  3. identifikační údaje řidičů (uživatelů vozidla a případně i pasažérů ve vozidle, jejichž osobní údaje Uživatel systému do systému zadá) užívající vozidla Uživatele (jméno, příjmení, pracovní zařazení, dosažená kvalifikace ve vztahu k vykonávané činnosti, např. skupiny oprávnění k řízení vozidla), další údaje včetně údajů o vozidle (typ a SPZ) a údaje v rozsahu poskytované služby (GPS souřadnice polohy vozidla v místě a čase, údaje o rychlosti, stylu jízdy řidiče, informace z datové sběrnice vozidla, spotřeby PHM, přestávky v jízdě, kniha jízd, účely jízdy, včetně označení jízdy jako soukromé).
  4. další údaje vložené Uživatelem do sytému GPS/GSM monitoringu, které mohou obsahovat taktéž osobní údaje (popis cesty, místo výkonu, datum, čas, identifikace třetích osob – ke komu zaměstnanec, řidič, nebo pověřená osoba Uživatele jede, s kým se setká, co bude předmětem jejich jednání, schůzky atp.), fotografie a soubory, které uživatel, jeho zaměstnanci či pověřené osoby, nebo další uživatel systému, může do systému vložit.
 • Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen ze zákona evidovat následující osobní údaje:
  1. U fyzických osob a u fyzických osob podnikajících je Poskytovatel povinen evidovat údaje ve smyslu ust. § 435 zákona č. 89/2012. Tyto údaje je zpracovatel povinen evidovat v neanonymizované podobě, a to po dobu určenou podle jiných právních předpisů. Jedná se o osobní údaje Uživatele, uvedené v tomto článku II., odst. 1).
  2. Veškeré další osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, poskytuje Poskytovateli Uživatel, do systému je zadává samotný uživatel a mohou být uživatelem plně anonymizovány.
 • Uživatel se zavazuje, pro účely zpracování osobních údajů fyzických osob odlišných od samotného uživatele, uzavřít s veškerými dalšími subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování dle této smlouvy (zejména údaje uvedené výše v tomto článku II., odst. 1), VOP) souhlas se zpracováním jejich osobních údajů. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů těchto osob vystupuje Uživatel jako zpracovatel a správce osobních údajů a Poskytovatel jako jeho subdodavatel. Uživatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které dal ke zpracování Poskytovateli, jsou poskytnuty se souhlasem dotčených osob (subjektů údajů), a to jak pro Uživatele, tak pro Poskytovatele.
 • Poskytovatel se zavazuje, že zpracování údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby

Poskytovatele, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky

a rozsah zpracování údajů.

 1. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Poskytovatele, nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů);
 2. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle této smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 3. Poskytovatel je povinen zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto údajů.
 • Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje, ani jejich části, nebudou poskytnuty třetím osobám, a to ani k účelům nekomerčním.

Poskytovatel není rovněž oprávněn dodané údaje využít k jiným účelům než k účelům, které souvisejí s plněním smluvního vztahu mezi smluvními stranami.

 • Uživateli budou poskytnuta přístupová práva k webové aplikaci. Uživatel se zavazuje poučit své zaměstnance a další osoby, kteří údaje zpracovávají a kterým poskytne přístup k webové aplikaci, o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů.
 • Uživatel se zavazuje, že všechny dotčené osoby, s jejichž osobními údaji přijde poskytovatel do styku, budou Uživatelem informovány o sdílení a zpracování jejich osobních údajů poskytovatelem a o přístupu k jejich osobním údajům ze strany Uživatele, a to i v případě použití nastavení pro soukromé jízdy.
 • Uživatel, subjekt údajů, či jakákoliv další osoba, které je ze strany uživatele, či jím pověřených osob a která přijde do styku se systémem GPS/GSM monitoringu, který poskytuje Poskytovatel uživateli, je odpovědná za vkládání dalších osobních údajů do tohoto systému a je povinna subjekt údajů, jehož osobní údaje do systému vložila, o těchto údajích informovat.
 • Uživatel se zavazuje informovat a poučit všechny osoby, jejichž osobní údaje uživatel zadává sám, nebo jím pověřená osoba do systému GPS/GSM monitoringu, o zpracování jejich osobních údajů

Poskytovatelem a o tom, jaké výstupy a v jaké podobě obsahují jejich osobní údaje a kdo k nim má přístup.

 • Uživatel je povinen vyžádat si souhlas osob, jejichž osobní údaje zadává do systému GPS/GSM monitoringu, se zpracováním osobních údajů Uživatelem, Poskytovatelem a jeho případnými subdodavateli. Uživatel bere na vědomí, že veškerá osobní údaje, která uživatel zadá do systému GPS/GSM monitoringu, jsou údaje zadaná jím a

Poskytovatel nemůže ovlivnit obsah osobních údajů zadaných do tohoto systému.

 • Uživatel bere na vědomí, že údaje zpracovávané Poskytovatele, která vytváří a zpracovává systém GPS/GSM monitoringu, se stávají osobními údaji pouze ve vztahu k identifikačním údajům zadaným uživatelem, ve vztahu k identifikaci (přiřazení jména, či jiného identifikátoru osoby) k jednotlivým GPS/GSM zařízením. Proto údaje výše uvedené těchto VOP učiní svým jednáním údaji osobními samotný uživatel.
 • Obsah a forma veškerých výstupů, které mohou obsahovat osobní údaji, je plně závislá jen na uživateli. Výstupy mohou být knihy jízd, reporty, zobrazení údajů na mapách, záznamy o provozech vozidla a další výstupy dle zadání uživatele.
 • Uživatel, přihlášením do aplikace poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to všech údajů uvedených výše v těchto VOP.

III.        Uzavření Smlouvy a Účastnické smlouvy

 • Obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem jsou upraveny těmito VOP. Vstupem do systému specifikovaného výše potvrzuje Zákazník tyto VOP.
 • Po dobu trvání Smlouvy je Zákazník povinen písemně oznámit Poskytovateli jakoukoliv změnu údajů potřebných pro zajištění vzájemných plnění z uzavřené Smlouvy, které uvedl Poskytovateli při uzavření Smlouvy či Účastnické smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, ve kterém k takové změně dojde.

IV.        Cena Služby a platební podmínky

 • Cena Služby se řídí platným Ceníkem služeb Poskytovatele a je splatná měsíčně, kvartálně, ročně (dále jen „Zúčtovací období“) (dle zvolené periody) na následující období s výjimkou Palubní jednotky, jejího příslušenství a montáže, které jsou hrazeny na základě vystavené faktury jednorázově před nebo při dodání služby spočívající v jejich instalaci/montáži. Ceny za poskytované Služby se začínají účtovat ode dne aktivace Služeb a Zájemci vzniká povinnost zaplatit je Poskytovateli od tohoto dne. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, není-li pro některé ceny v Ceníku služeb Poskytovatele stanoveno jinak, zejména to platí pro předplacené služby.
 • V době do 15 dnů od skončení zúčtovacího období vystaví Poskytovatel Zájemci Vyúčtování a odešle ho v přiměřené době po vystavení Zájemci. Poskytovatel zasílá Zájemci Vyúčtování především elektronicky, avšak v případě, že se v souvislosti s takto zvoleným způsobem zasílání Vyúčtování vyskytnou jakékoliv komplikace (nedoručení, neuhrazení Vyúčtování apod.), vyhrazuje si Poskytovatel pro takový případ právo zasílat Vyúčtování Zájemci na adresu jeho sídla prostřednictvím držitele poštovní licence.
 • Vyúčtování zasílaná Poskytovatelem Zájemci na adresu sídla Zákazník prostřednictvím držitele poštovní licence se považují za doručené prvním dnem následujícím po dni, ve kterém končí úložní doba listovní zásilky adresované Poskytovatelem Zájemci, jejímž obsahem bude Vyúčtování nebo výzva k zaplacení, anebo prvním dnem následujícím po dni, ve kterém bude  listovní zásilka adresovaná Poskytovatelem Zájemci, jejímž obsahem bude Vyúčtování nebo výzva k zaplacení vrácena zpět Poskytovateli jako Zájemci nedoručená z důvodu, že adresát (Zákazník) je na uvedené adrese neznámý, převzetí listovní zásilky adresát (Zákazník) odmítnul či se nepodařilo adresátovi (Zájemci) z viny na straně adresáta (Zákazník) listovní zásilku doručit.
 • Ceny dle Vyúčtování je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli nejpozději do 10 dnů ode dne vystavení Vyúčtování Poskytovatelem, a to na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve Vyúčtování. Závazek Zákazník uhradit Ceny dle Vyúčtovaní je splněn okamžikem připsání příslušné částky s označením variabilního symbolu uvedeného ve Vyúčtování na uvedený bankovní účet Poskytovatele. Rizika spojená se zasláním částky na bankovní účet Poskytovatele nese Zákazník.
 • V případě, že Zákazník poukáže na účet Poskytovatele úhradu bez identifikace (bez variabilního symbolu), tak provede Poskytovatel započtení takové úhrady na závazek Zákazníka, který je ve svém trvání závazkem Zákazníka vůči Poskytovateli nejstarším, případně s nejdelší lhůtou po splatnosti.
 • Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Ceník služeb, kdy se změnou tohoto Ceníku bude Zákazník seznámen písemně nebo zveřejněním v sídle Poskytovatele a na internetových stránkách Poskytovatele, vždy nejpozději 30 dnů před plánovanou změnou.
 • Zákazník bere na vědomí, že v případě neuhrazení jakéhokoliv závazku Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn omezit nebo ukončit poskytování služeb Zákazníkovi na účet Zákazníka.

V.        Reklamace Vyúčtování Služby

1) Zákazník má právo reklamovat u Poskytovatele správnost Vyúčtování služby, a to nejpozději do 2 měsíců od doručení Vyúčtování Zákazníkovi. Reklamace musí být podána písemně, a to na adresu Poskytovatele.

Zákazník musí v reklamaci vylíčit, jaké vady reklamuje, jak se vady projevují, zda jsou trvalé či nahodilé, co v souvislosti s reklamovanými vadami požaduje, a také musí Zákazník sdělit Poskytovateli, kdy reklamované vady zjistil. Náležitosti reklamace musí dále splňovat náležitosti dle platných obecně závazných právních předpisů. Ústní podání reklamace se nepřipouští, a to z důvodu maximálního důrazu Poskytovatele na potřebu dokumentace vůle Zákazníka a ochranu zájmů a komfortu Zákazníka při řešení vztahů ve vztahu k Poskytovateli. Zákazníkem uplatněná reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k zaplacení vyúčtované částky. Reklamaci Vyúčtování Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě kladného vyřízení reklamace má Zákazník právo na vrácení rozdílu vzniklého případným zjištěním Poskytovatele o tom, že došlo omylem k nesprávnému účtování cen Služeb či k jiným událostem, které mohly mít vliv na nesrovnalosti ve Vyúčtování. Rozdíl cen bude Zákazníkovi vrácen snížením částky k úhradě v následujícím Vyúčtování, případně jinou formou ve lhůtě jednoho měsíce ode dne kladného vyřízení reklamace způsobem zvoleným Poskytovatelem. Vyřízení reklamace nastává okamžikem kdy Poskytovatel doručí Zákazníkovi písemné vyřízení jeho reklamace, nebo prvním dnem kdy byla listovní zásilka jejímž obsahem bylo vyřízení reklamace uložena na poště k vyzvednutí, a v případě, že dojde k vrácení listovní zásilky, jejímž obsahem bude vyřízení reklamace zpět Poskytovateli, tak se za den vyřízení reklamace považuje první den následující po dni, ve kterém Poskytovatel odeslal Zákazníkovi na jeho adresu listovní zásilku, jejímž obsahem bude vyřízení reklamace.

VI.        Záruka, odpovědnost za vady Služeb

 • Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost Palubní jednotky a dalšího příslušenství v případě, že Zákazník tuto Palubní jednotku a další příslušenství koupil od Poskytovatele. Záruční doba činí 24 měsíců a běží vždy ode dne aktivace Služeb pro příslušnou Palubní jednotku.
 • Poskytovatel neodpovídá za vady Služeb vzniklé v souvislosti s technickými komplikacemi na straně třetích stran mimo dispozici Poskytovatele.
 • Zákazník je povinen vadu Palubní jednotky nebo vadu poskytnutých Služeb řádně reklamovat u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy Zákazník tuto vadu zjistil nebo ji zjistit měl či mohl, jinak ztrácí nárok na podání reklamace.
 • Zákazník ztrácí absolutně a nevratně nárok na uplatnění reklamace z vady Palubní jednotky za situace, kdy neoprávněně naruší integritu obalu Palubní jednotky či jakýmkoliv způsobem zasáhne do kabeláže jednotky. Zákazník plně odpovídá za všechny důsledky, které vyplynou z jeho zásahu do Palubní jednotky a její kabeláže, Služby či SIM karty a při porušení těchto VOP.
 • V případě Poskytovatelem vyhodnocené reklamace jako neoprávněné vzniká Zákazníkovi povinnost nahradit poskytovateli náklady vzniklé mu v souvislosti s vyřízením reklamace Zákazníkem uplatněné, zejména povinnost nahradit Poskytovateli na základě Vyúčtování veškeré náklady vzniklé Poskytovateli v souvislosti s reklamačním řízením či sporem z Poskytovatelem pro Zákazníka negativně vyřízené reklamace. Pokud se Zákazník dohodne se smluvním servisním partnerem na odstranění vady, která byla předmětem neoprávněné reklamace, je povinen zaplatit smluvnímu servisnímu partnerovi za toto odstranění cenu, na které se Zákazník a smluvní servisní partner dohodli.
 • Záruka ani odpovědnost za vady Služeb nebo Palubní jednotky se nevztahuje na vady způsobené živelní či jinou vnější událostí, kterou Poskytovatel nezpůsobil, nemohl jí zabránit a nemohl ovlivnit ani vznik její příčiny, nebo užíváním Palubní jednotky v rozporu s návodem k obsluze, neodborným či neoprávněným zásahem, nesprávnou údržbou či manipulací, umístěním v nevhodném prostředí anebo mechanickým poškozením, nebo chybnou montáží Palubní jednotky provedenou při instalaci vlastními silami Zákazníka, nebo Poskytovatelem nezaviněnými poruchami a výpadky sítě Internet a sítí mobilních a GPS operátorů, včetně zahraničních operátorů, nebo změnou platné právní úpravy a v dalších případech stanovených zákonem nebo prováděcími vyhláškami, které mohou mít vliv na obsah, kvantitu a kvalitu poskytování služeb nebo jejich dostupnosti.

VII.         Další podmínky poskytování Služby

 • Zákazník se zavazuje respektovat autorská a průmyslová práva vztahující se k jakémukoliv předmětu dodávek od Poskytovatele. Zákazník není oprávněn žádným způsobem zasahovat do Softwaru, tedy zejména nesmí Software upravovat ani jinak měnit, nesmí Software kopírovat ani jinak rozmnožovat a dále nesmí Software napodobovat či zjišťovat jeho zdrojové kódy nebo umožnit třetím osobám, aby ony takto zasahovaly do Softwaru.
 • Poskytovatel je oprávněn jednostranně omezit či přerušit poskytování Služeb Zákazníka, a to zamezením aktivního přístupu ke Službám v případě, že Zákazník je v prodlení s úhradou jakýchkoliv peněžitých pohledávek Poskytovatele ze smluvních vztahů anebo v případě prodlení Zákazníka se splněním jiné povinnosti ze smluvních vztahů, nezjedná-li Zákazník nápravu ani na základě výzvy Poskytovatele v náhradním termínu stanoveném Poskytovatelem.
 • Poskytovatel je dále oprávněn provádět úpravy a údržby zařízení sloužících k poskytování Služeb, které se mohou výjimečně projevit dočasným snížením dostupnosti Služeb. O tomto opatření bude Poskytovatel přiměřeným způsobem bez zbytečného odkladu informovat Zákazníky, kterých se tento následek může týkat, bude-li možné tyto Zákazníky předem zjistit.
 • Nebezpečí škody na věcech, které Poskytovatel dodá Zákazníkovi, přechází na Zákazníka okamžikem jejich převzetí od Poskytovatele. Po celou dobu držení věcí získaných od Poskytovatele, jejichž vlastníkem zůstává Poskytovatel, odpovídá Zákazník za jejich ztrátu, poškození a zničení, jakož i za škodu, kterou způsobí Poskytovateli nesprávným nebo nedovoleným užitím převzatých věcí, nebo porušením Smluvních vztahů.
 • Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost a neodpovídá za případné nesplnění informační povinnosti, vyplývající Zákazníkovi z obecně závazných právních předpisů ve vztahu k třetím stranám, které nejsou účastny smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, kterých se ale dotýká Zákazníkův smluvní vztah k Poskytovateli při užívání jím poskytovaných služeb anebo dat potřebných pro vyhodnocení údajů o pohybu objektů a dalších informací získaných při užívání služeb Poskytovatele Zákazníkem.

VIII.        Smluvní pokuta

 • Jestliže Zákazník poruší některou ze smluvních povinností těchto VOP, Smlouvy vzniká Zájemci automaticky povinnost zaplatit Poskytovateli za každé jednotlivé porušení těchto VOP smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH).
 • V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakýchkoli peněžitých pohledávek Poskytovatele za Zákazníkem ze smluvních vztahů, to je zejména pohledávek Poskytovatele na úhradu cen dle Vyúčtování, je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z aktuálně dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
 • Smluvní pokuta je splatná vždy ve lhůtě uvedené ve výzvě, kterou smluvní strana, které vznikl na zaplacení smluvní pokuty nárok, doručí druhé smluvní straně, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
 • Smluvní pokutu lze v případě opakovaného porušení zajištěné smluvní povinnosti nárokovat i opakovaně.
 • Doručování výzvy k zaplacení smluvních pokut a počátek běhu lhůt k zaplacení smluvních pokut se provádí stejně jako při zasílání Vyúčtování Poskytovatelem Zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence. Zákazník hradí Poskytovateli náklady na odeslání výzvy k zaplacení smluvních pokut.

IX.        Rozhodné právo

1) Smluvní vztahy ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

X.        Ustanovení společná a závěrečná

 • Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP, kdy znění nových VOP bude uveřejněno na Internetových stránkách Poskytovatele a v sídle Poskytovatele. Okamžik zveřejnění nových VOP se považuje za okamžik oznámení Zákazníkům.
 • Při změně VOP je Zákazník oprávněn zaslat Poskytovateli výpověď ze Smlouvy, a to nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění VOP, jinak se má za to, že se změnou VOP souhlasí a je povinen je dodržovat.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.05.2016 a nahrazují VOP ze dne 23.01.2016, jejichž platnost a účinnost končí ke dni 24.05.2016.

Share on social media

Comments are closed.